Download algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor gebruikers van www.revadepot.com.

Ten aanzien van de dienstverlening van RevaDepot gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de Website van RevaDepot aanvaardt de gebruiker aan deze voorwaarden gebonden te zijn.

 

Artikel 1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.


1.1 Account: de mogelijkheid om gebruik te maken van de Diensten.
1.2 Advertentie: een advertentie op de Website waarin een product of werkzaamheden wordt aangeboden door een Opdrachtgever.
1.3 Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze worden kenbaar gemaakt.
1.4 Dienst: de dienstverlening die door RevaDepot wordt aangeboden door middel van de Website, bestaande onder meer uit het aanbieden van een platform waarop Opdrachtgevers en Afnemers in contact met elkaar kunnen komen in verband met het verrichten van klus werkzaamheden.
1.5 Gebruiker: de internetgebruiker die op een of andere manier gebruik maakt van de Website, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot Opdrachtgevers en Afnemers. Een gebruiker kan zowel Opdrachtgever als Afnemer zijn.
1.6 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die een product of werkzaamheden aanbiedt respectievelijk opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden aan RevaDepot, met of zonder gebruikmaking van de Website.
1.7 Afnemer: de natuurlijke of rechtspersoon die zich door middel van de Website inschrijft voor afname van dan wel bieding op één of meer producten en/of werkzaamheden van een Opdrachtgever.
1.8 Website: de website www.revadepot.com.
1.9 RevaDepot: RevaSolutions B.V., handelend onder de naam RevaDepot, gevestigd te (2381 JJ) Boterbloemlaan 5, KvK nummer: 28117849.

 

Artikel 2. Algemeen
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en alle andere eventuele rechtshandelingen tussen RevaDepot en de Gebruiker.
2.2 Op de Diensten die door RevaDepot aan Afnemers worden verleend zijn de specifieke voorwaarden, genaamd “Algemene Voorwaarden RevaDepot voor Afnemer” van toepassing.
2.3 RevaDepot is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden aan te passen of aan te vullen.
2.4 Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of per e-mail tussen RevaDepot en de Gebruiker zijn overeengekomen.
2.5 RevaDepot wijst uitdrukkelijk eventuele algemene voorwaarden van de Gebruiker van de hand.
2.6 Indien deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen de Gebruiker en RevaDepot, wordt de Gebruiker geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten Overeenkomsten.
2.7 Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige voorwaarden onverminderd van kracht blijven. RevaDepot zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.


Artikel 3. Dienstverlening
3.1 RevaDepot biedt op de Website een platform aan waarop Opdrachtgevers en Afnemers zorggerelateerde producten en werkzaamheden kunnen aanbieden, zoeken en afnemen. RevaDepot heeft daarbij slechts een faciliterende rol en kan dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor handelen of nalaten van een Gebruiker door middel van of in verband met de Website of anderszins. RevaDepot is te allen tijde gerechtigd (de inhoud van) haar dienstverlening aan te passen en/of te beëindigen.
3.2 RevaDepot heeft de inhoud van de Website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Alle inhoudelijke informatie op de Website met betrekking tot de Advertenties, producten en werkzaamheden is echter afkomstig van de Gebruikers. Deze Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. RevaDepot draagt voor de inhoud van Advertenties, producten en werkzaamheden geen enkele verantwoordelijkheid, noch voor enige andere communicatie tussen Gebruikers, met of zonder tussenkomst van RevaDepot. Evenmin draagt RevaDepot verantwoordelijkheid voor het voldoen aan hun verplichtingen door Opdrachtgevers en Afnemers, waaronder begrepen het voldoen aan enige betalingsverplichting, de staat en kwaliteit van producten en de juiste uitvoering van werkzaamheden.
3.3 RevaDepot biedt de door haar zelf geplaatste informatie op de Website, voor zover het toepasselijke recht zulks toestaat, aan op “as is” basis, met uitsluiting van eventuele uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, toezeggingen of vrijwaringen van welke aard dan ook, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) de uitsluiting van garanties ter zake van gerechtigheid tot (eigendoms) rechten, voldoende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk op eigendomsrechten of rechten van derden. Met name garandeert RevaDepot niet:

- dat de informatie op de Website juist, volledig, geschikt, actueel en niet onrechtmatig is, waaronder mede verstaan de door Gebruikers opgegeven informatie;
- dat de Website ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen, trojans en andere fouten en/of gebreken, en dat eventuele gebreken zullen worden verholpen; en
- dat derden niet de Website en/of de systemen van RevaDepot onrechtmatig zullen gebruiken.

 

Artikel 4. Onderhoud
4.1 RevaDepot is gerechtigd de Website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk is voor het onderhouden of aanpassen van de Website, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding jegens RevaDepot ontstaat.


Artikel 5. Gebruik van de dienst en verstrekking van informatie
5.1 De Gebruiker garandeert dat alle gegevens, waaronder mede maar niet beperkt tot naam, adresgegevens en e-mail gegevens die hij in het kader van de Dienst verstrekt volledig, juist en actueel zijn en dat hij de Dienst uitsluitend voor zichzelf zal gebruiken. Daarnaast garandeert de Gebruiker dat hij bevoegd is om gebruik te maken van de Diensten en dat hij zich ter zake van het plaatsen van Advertenties, kopen van producten en uitvoeren van werkzaamheden zal houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving.
5.2 Door het aanbieden van gegevens op de Website, waaronder mede maar niet beperkt tot Advertenties geeft de Gebruiker toestemming deze gegevens op de Website te publiceren en garandeert tot het geven van die toestemming bevoegd te zijn. Gebruiker is er mee bekend dat de positionering van Advertenties en andere informatie op de Website afhankelijk is van een aantal factoren en dat daaraan geen rechten kunnen worden ontleend.
5.3 De Gebruiker is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van de op de Website gepubliceerde gegevens. Hij garandeert dat de inhoud van deze gegevens juist, actueel en betrouwbaar is en niet in strijd is met de geldende wet- en regelgeving en niet onrechtmatig is. Daarnaast garandeert hij dat hij met deze gegevens andere Gebruikers niet onheus bejegent, en dat hij de belangen en de goede naam van RevaDepot niet zal schaden.
5.4 De onderstaande gegevens mogen in ieder geval niet op de Website worden geplaatst:
- materiaal dat in strijd is met enige wet, regelgeving of deze Algemene Voorwaarden;
- materiaal dat verwijst naar het verrichten van illegale diensten of diensten die op enige wijze schade kunnen veroorzaken aan eigendom van anderen;
- materiaal waarmee inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten, privacyrechten of waarmee andere rechten van RevaDepot of derden worden geschonden;
- materiaal dat naar de mening van RevaDepot in strijd is met de goede zeden of goede smaak, gewelddadig is of oproept tot geweld of haat tegen een ander of anderen;
- materiaal waarin op enige wijze melding wordt gemaakt dan wel wordt verwezen naar een andere, met de Website concurrerende of vergelijkbare website;
- een Advertentie of opdracht die ten doel heeft het (in)direct promoten van een onderneming;
- materiaal dat afkomstig is van diefstal;
- de bedrijfsgegevens, naam, telefoonnummer(s), emailadres(sen), adres van de Gebruiker en/of alle andere informatie waardoor de gebruiker zich persoonlijk en/of zijn of haar bedrijf kenbaar maakt en daarmee zijn of haar Advertentie niet meer anoniem plaatst.
5.5 RevaDepot behoudt zich het recht voor de door de Gebruiker opgegeven informatie te wijzigen en/of in te korten. RevaDepot behoudt zich tevens het recht voor – doch is daartoe niet verplicht – om Advertenties, producten, werkzaamheden en andere gegevens te weigeren of te verwijderen van de Website, bijvoorbeeld omdat deze onjuist of onbetrouwbaar zijn, in strijd zijn met de wet of onrechtmatig zijn jegens derden, zonder dat dit op enige wijze kan leiden tot enig recht van de Gebruiker op schadevergoeding.
5.6 Overeenkomsten van koop en/of huur komen pas tot stand op het moment dat RevaDepot dit uitdrukkelijk aan de Gebruiker heeft bevestigd. RevaDepot is slechts bemiddelaar bij overeenkomsten van koop en/of huur tussen Gebruikers. RevaDepot kan dan ook geen enkele controle uitoefenen op de kwaliteit, veiligheid of de legaliteit van de producten en/of werkzaamheden, de juistheid van de aanbiedingen en de bevoegdheid van de Gebruikers om deze overeenkomsten tot stand te doen komen. De Gebruiker vrijwaart RevaDepot jegens enige vordering van derden verband houdende met dergelijke zaken.
5.7 Het gebruik van de (persoons-)gegevens die door middel van de Website door Gebruiker worden verkregen mogen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Het is niet toegestaan om deze gegevens te verwerken voor enig ander doel, waaronder begrepen – maar niet daartoe beperkt - iedere vorm van ongevraagde communicatie en spam. Het is evenmin toegestaan om persoonsgegevens (waaronder e-mail adressen) van Gebruikers te verzamelen voor welke reden dan ook.
5.8 Indien een Gebruiker in strijd handelt met het in artikel 5.7 bepaalde verbeurt hij, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van € 1.000,- (duizend Euro) per gebeurtenis, waarbij het gebruik van een (persoons-)gegeven geldt als één gebeurtenis, onverminderd het recht van RevaDepot om andere haar ter beschikking staande maatregelen tegen de Gebruiker te nemen en/of schadevergoeding te eisen.


Artikel 6. Privacy
6.1 RevaDepot verwerkt persoonsgegevens van Gebruikers ten behoeve van de uitvoering van de Diensten en aanverwante activiteiten en in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.
6.2 Op deze verwerking van persoonsgegevens is de Privacy Verklaring van RevaDepot van toepassing.


Artikel 7. Account
7.1 Om gebruik te kunnen maken van de Diensten van RevaDepot dient een Account te worden aangemaakt op de wijze zoals beschreven op de Website onder opgave van de gevraagde gegevens.
7.2 Een Account wordt pas aangemaakt wanneer RevaDepot de aanvraag tot het plaatsen van een Account schriftelijk heeft aanvaard. RevaDepot is gerechtigd (het aanmaken van) een Account en/of (het plaatsen van) een Advertentie of andere informatie door de Gebruiker te weigeren c.q. te verwijderen zonder vermelding van redenen.
7.3 Ten behoeve van de Account wordt een wachtwoord aan de Gebruiker verstrekt. Het wachtwoord is strikt persoonlijk en de Gebruiker mag derden daarvan geen gebruik laten maken. De Gebruiker is aansprakelijk voor ieder gebruik dat wordt gemaakt van zijn Account en vrijwaart RevaDepot voor iedere aanspraak van derden inzake schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik dat door middel van zijn Account van de Dienst is gemaakt.
7.4 RevaDepot is gerechtigd het wachtwoord aan te passen indien dit nodig is in het belang van het functioneren van de Dienst.


Artikel 8. Intellectuele eigendomsrechten
8.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website behoren bij uitsluiting toe aan RevaDepot en/of haar licentiegevers met uitzondering van het materiaal dat door de Gebruiker is aangeleverd in verband met het plaatsen van Advertenties, producten, werkzaamheden of anderszins.
8.2 Het is de Gebruiker niet toegestaan de Website of enige inhoud daarvan, zonder schriftelijke toestemming van RevaDepot, op welke wijze dan ook aan derden ter beschikking te stellen, te reproduceren, verspreiden, verzenden, of op welke wijze dan ook in een ander document of ander materiaal te verwerken. Dit houdt onder meer in dat het Gebruiker niet is toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van RevaDepot, een substantieel gedeelte van de inhoud van (een) databank(en) op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële gedeelten van de inhoud van een databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.
8.3 De Gebruiker garandeert dat de door hem op de Website geplaatste informatie, waaronder begrepen Advertenties, producten en werkzaamheden, geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden. De Gebruiker vrijwaart RevaDepot volledig voor alle mogelijke claims van derden op enige wijze voortvloeiend uit en/of verband houdende met het door hem geplaatste informatie op de Website, waaronder mede verstaan elke claim die gebaseerd is op de bewering dat de desbetreffende informatie inbreuk maakt op enige (intellectuele eigendoms-)rechten van derden.


Artikel 9. Uitsluiting
9.1 RevaDepot behoudt zich het recht voor om de Gebruiker uit te sluiten van elk (verder) gebruik van de Website, door onder meer zijn Account te blokkeren en/of te verwijderen, zonder verplicht te zijn om eventuele reeds geïnde vergoedingen terug te betalen, indien:
- de Gebruiker op enige wijze in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden;
- de Gebruiker inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden;
- de Gebruiker in strijd handelt met toepasselijke wet- en regelgeving.


Artikel 10. Overmacht
10.1 RevaDepot is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers en/of andere derden waarvan RevaDepot gebruikt maakt.


Artikel 11. Aansprakelijkheid RevaDepot
11.1 RevaDepot is alleen aansprakelijk voor directe schade ten gevolge van opzet of grove schuld aan de zijde van RevaDepot. Onder directe schade worden uitsluitend verstaan de kosten die de Gebruiker redelijkerwijze heeft moeten maken om de tekortkoming van RevaDepot te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van RevaDepot wel aan de overeenkomst beantwoordt, alsmede redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan.
11.2 De totale aansprakelijkheid van RevaDepot kan nimmer meer bedragen dan de totale bedongen vergoeding voor gebruikmaking van de Dienst voor het op het moment dat de tekortkoming zich voordoet lopende jaar, met een maximum van € 500,00 (vijfhonderd Euro).
11.3 Iedere aansprakelijkheid van RevaDepot voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten. Meer in het bijzonder is RevaDepot niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de Gebruiker die is veroorzaakt door derden, die al dan niet gebruik maken van de Website en/of de Diensten.


Artikel 12. Verwijzingen
12.1 De Website bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. RevaDepot heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan en/of het gevoerde beleid, waaronder het privacy beleid.


Artikel 13. Beveiliging
13.1 RevaDepot spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of enige vorm van onrechtmatig gebruik. RevaDepot legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.


Artikel 14. Melding van Inbreuk
14.1 Advertenties, opdrachten, referenties en biedingen dienen te worden geplaatst op de wijze als op de Website bepaald en onder vermelding van de op de Website gevraagde gegevens.
14.2 Indien een Gebruiker van mening is dat bepaalde informatie op de Website onrechtmatig is kan hij dit aan RevaDepot melden door middel van een email aan info@revadepot.com. Aan de hand van de door deze Gebruiker opgegeven gegevens zal RevaDepot de melding in behandeling nemen, mits de melding volledig en juist is en voldoet aan alle daartoe door RevaDepot gestelde vereisten. Indien uit de melding blijkt dat het gewraakte materiaal onmiskenbaar onrechtmatig is, zal dit door RevaDepot worden verwijderd. Door het doen van een melding vrijwaart de Gebruiker RevaDepot voor iedere aanspraak van derden in verband met de verwijdering van materiaal. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die RevaDepot lijdt in verband met een dergelijke aanspraak, waaronder mede begrepen – maar niet daartoe beperkt – het vergoeden van kosten voor juridische rechtsbijstand.

Artikel 15. Tarieven en betalingen
15.1 Alle door RevaDepot vermelde prijzen en tarieven luiden in Euro's en zijn exclusief omzetbelasting (btw) en enige andere van overheidswege opgelegde heffingen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. De tarieven kunnen bestaan uit eenmalige vooraf verschuldigde bedragen en/of maandelijkse of anderszins periodiek verschuldigde bedragen.
15.2 RevaDepot is te allen tijde gerechtigd haar tarieven aan te passen. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen dat prijzen en tarieven voor een bepaalde periode gelden, gaan de aangekondigde prijswijzigingen voor de maandelijkse en anderszins periodiek verschuldigde bedragen 1 (één) maand na bekendmaking daarvan in. De wijzigingen zullen bekend worden gemaakt via de Website.
15.3 Wijzigingen van de eenmalig vooraf verschuldigde bedragen gaan per direct in. De wijzigingen zullen bekend worden gemaakt via de Website.
15.4 Indien de Gebruiker niet akkoord wenst te gaan met de in de voorgaande artikelen bedoelde wijzigingen, heeft hij gedurende 14 (veertien) dagen voorafgaand aan de datum waarop de wijziging van kracht wordt, de mogelijkheid om zijn overeenkomst met RevaDepot schriftelijk op te zeggen.
15.5 De aan RevaDepot verschuldigde tarieven dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
15.6 Betaling vindt plaats door middel van facturatie, online betaalmethodes, eenmalige machtiging of automatische incasso. In geval van automatische incasso dient de Gebruiker RevaDepot hiervoor te machtigen. De verschuldigde bedragen worden direct in rekening gebracht. Bij terugboekingen, bij voorbeeld bij een ontoereikend saldo, is RevaDepot gerechtigd extra administratiekosten in rekening te brengen.
15.7 Indien de automatische incasso niet is geslaagd, wordt dit aan de Gebruiker medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Is ook binnen die nadere termijn niet betaald dan is de Gebruiker automatisch in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling of sommatie is vereist. Gebruiker is vanaf dat moment, zonder nadere aankondiging door RevaDepot, wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag.
15.8 Indien de Gebruiker na ingebrekestelling nalatig blijft het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente, te voldoen, kan RevaDepot de vordering ter incasso uit handen geven. De Gebruiker is in dat geval naast betaling van de hoofdsom en daarover verschuldigde wettelijke rente gehouden tot de vergoeding van alle buitengerechtelijke en eventueel gerechtelijke kosten, uitdrukkelijk naast de eventueel in rechte vastgestelde kosten. De hoogte van deze kosten bedraagt minimaal 15% van de hoofdsom, met een minimum bedrag van € 100,- (honderd Euro).
15.9 Alle betalingen door de Gebruiker aan RevaDepot worden in mindering gebracht op de oudste nog openstaande facturen van RevaDepot, ongeacht enige andere aanduiding door de Gebruiker.
15.10 Enig beroep door de Gebruiker op opschorting, verrekening of aftrek is niet toegestaan.


Artikel 16. Duur en beëindiging
16.1 Elke overeenkomst tussen RevaDepot en de Gebruiker wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Gebruiker is te allen tijde gerechtigd de Overeenkomst zonder opgave van reden schriftelijk te beëindigen.
16.2 De Overeenkomst kan door de Gebruiker schriftelijk, per aangetekende brief, worden opgezegd telkens tegen het einde van de dan geldende looptijd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand.
16.3 Indien de Gebruiker in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt, de bedrijfsvoering staakt of in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden of andere bepalingen uit de Overeenkomst heeft RevaDepot het recht de overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.


Artikel 17. Geschillen
17.1 Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
17.2 Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Leiden.


1 Mei 2012


Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leiden op 1 mei 2012.

In de spotlight

Minos Alu Minos Alu

Aanmelden nieuwsbrief
Aanmelden
RevaDepot

Uw makelaar in (revalidatie)hulpmiddelen

Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.